РУХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПАТРІОТІВ

Ми, європейські громадяни-патріоти розпочинаємо новий рух - Європейський Рух Патріотів, для декларування і захисту наших спільних цінностей. Для нас, угорських демократів фундаментальними цінностями є захист прав людини, соціальна солідарність, свобода підприємництва, віра в справедливий розподіл плодів економічного розвитку, право на чисту природу, захист навколишнього середовища, а також угорських культурних традицій, та надзвичайно багатої і красивої рідної мови, та гармонійне поєднання їх розвитку. Ми не можемо уявити демократію, правову державу без вище вказаного, і це настільки ж важливо, як і наш патріотизм та наша європейська ідентичність, заснована на античній культурі і християнських традиціях. Навесні 2010 року наша нація країна в рамках вільних виборів дала 2/3 вповноваження патріотичним політичним партіям, і це велике спільне прагнення створило умови реалізації революційних змін в Угорщині парламентським шляхом, з урахуванням громадянських цінностей: переважна більшість виборців чекала, що новий уряд перетворить корумповану, розпадаючуся посткомуністичну демократію трансформує на цивільну демократію, з новою конституцією та законодавством. Це була інстинктивна реакція нашої нації на майже безнадійний економічний та моральний занепад – надання 2/3 мандату особисто Орбан Віктору і керованим ним цивільним демократичним політичним силам, для проведення настільки бажаних змін. Ми, засновники руху, такі ж рішучі як і два роки тому, ми не дозволимо себе повчати ні внутрішнім, ні іноземним політично - економічно - фінансовим силам, які за нестачею культури, та відсутністю фактичних даних органами ЗМІ чи проголошуючи явну брехню, часто застосовуючи подвійні стандарти, і як результат звинувачень, штовхають нашу економіку в безнадійніший стан. Ми рішуче підтримуємо державних керівників нашої країни, що опинилася в безвихідній ситуації, і протистоїмо лицемірним, неправдивим звинуваченням, що стосується також мільйонів угорських виборців, які вповноважили їх керувати демократичним шляхом. Ми не дозволимо приписувати нам такі гріхи та злочини, проти яких завжди боролися наші предки і ми боремося. Ми вважаємо недостойним те, що ми, європейські патріоти змушені доказувати нашу демократичність, нам, хто вже понад тисячу років живуть в центрі Європи, і в наших генах закладений патріотизм і європейські громадянські цінності. Ми запускаємо Патріотичний Європейський Рух, закликаємо громадян, цивільні організації приєднатися до нас. Мільйони нас декларуємо те, що не дозволимо спаплюжити наші цінності, більше не дозволимо принизити нас! Нехай квітка буде символом Патріотичного руху Європи! Давай приколемо квітку, або малюнок квітки, виконаний нашими дітьми, онуками! Від імені п’ятисот цивільних організацій Карпатського басейну, представники Ради цивільного співробітництва: Месарош Ласло и Др. Чізмадія Ласло засновники руху Будапешт, 1 лютого 2012 року.

2012. March 20. 14:48

GIBANJE PATRIOTSKA EVROPA

Mi, zvesti evropski državljani v ime Gibanja Patriotske Evrope začnemo novo gibanje v interesu propagiranja in zaščite lastnih interesa. Za nas madžarske demokratae so vera v zaščitu ljudskih pravic, družbeno solidarnost, svobodo podjetništva in pravično delitev sadja ekonomskega rasta, kot tudi pravico na čisto naravo in zaščiteno okolje enake temeljne vrednote, kot tudi harmonično poenotenje zaščite madžarske kulturne dediščine in izredno bogateg materinskeg jezika z našim razvojem. Brez vseka tega, za nas demokracija in pravna država niso razumljive, vendar isto toliko so pomembene kot domoljublje, ali naš evropski identitet na podlagi hrišćanskih tradicija, oziroma kulturi. V pomladi 2010. leta naš narod je na svobodnim izborima dodelio dvo tretjinsko pooblastilo patriotskim političnim strankama, in skozi te združene volje je ustvarjalo pogoje da se na parlamentaran način v naši zemlji uresniče revolucionarne premenjave, na podlagi civilnega sistemu vrednote: večina volivcev je od vlade pričekovala, da državu iz do mozga koruptne, razpadajuoče postkomunističke pretvori v civilnu demokraciju na podlagi nove ustave in zakona. Ta dvo tretjinsko pooblastilo je bila instinktivna reakcija našega naroda dovedenog v takoreč brezupno gospodarsko situacijo in moralno propast, z tistim je narod dal pooblastilo osebno Viktoru Orbanu in civilni demokratski moči, katere on predstavlja, da uresniči dolgo pričakovane spremembe. Mi, ustanovitelji gibanja, niti najmanjše nismo odstopili od lastne trdnosti od pre dvema letoma, ne bomo dovoliti, da nas kot tuzemne ali tuje politično-gospodarske-financiske moči in njihovi kultrurni spremljevalci, kot tudi njihovi mediji zaradi ne vedenja dejstva, ali zlonamernim lažima, pogosto uporabljajoč dvojna merila, nas učijo, in kot posledica njihovih obtožb naše gospodratvo zametejo v sve več brezupno situacijo. Neustrašivo pdpiramo vodje naše tehtane v nemogoču situaciju, in ne bosmo dovolil, da jih nelojalnim, pogosto napačenim izjavama obtožuju, vendar skozi jih tudi več milijonov madžarskih izbirnikov, kdo so jih na demokratičen način prineli na vlast. Ne bosmo dovolil, da nas obtožoju z takšne napake in grehe, proti katerij smo se skozi zgodovine vedno borili, in se borimo tudi danes. Imemo kak nepošteno to, da mi evropski madžarski patrioti trebamo obrazložiti v zvezi naše demokratske narave; mi za koga je tu v sredi Evrope naša državnost katera obstaja že 1100 let, praktično vsadila v gene patriotizam in vse znanje evropskega civilnega sistema vrednote. Takšno zašnemo Gibanje patriotska Evropa. Povabimo naše kolege državljane in civilne organizacije na združenje. Nas nekaj milijonov izjavljamo, da nečemo dovoliti obezčaščevanje naših vrednota, nečemo vež dovoliti da nas ponize! Nastavimo na prsi eden cvet, ali sliko cveta, katero so pripravili naši otroci ali vnuki! Naj bo cvet simbol Gibanja patriotska Evropa! V ime petsto civilnih organizacija Karpatske kotline, zastopniki Saveta civilnega sodelovanja: László Mészáros in dr. László Csizmadia ustanovitelji gibanja V Budimpešti, 01. februarja 2012. leta

2012. March 20. 14:46

POKRET PATRIOTSKA EVROPA

Mi, verni evropski građani u ime Pokreta Patriotske Evrope pokrećemo novi pokret u interesu propagiranja i zaštite svojih interesa. Nama mađarskim demokratama su vera u zaštitu ljudskih prava, društvenu solidarnost, slobodu preduzetništva i pravičnu raspodelu plodova ekonomskog rasta, kao i pravo na čistu prirodu i zaštićenu okolinu jednake osnovne vrednosti, kao i harmonično udruživanje zaštite mađarskog kulturnog nasledstva i izuzetno bogatog maternjeg jezika sa našim razvojem. Bez svega ovoga, za nas demokracija i pravna država nisu zamislive, a isto toliko su bitne kao ljubav prema domovini, ili naš evropski identitet zasnovan na hrišćanskim tradicijama, odnosno kulturi. U proleće 2010-te naš narod je na slobodnim izborima dodelio dvotrećinsko ovlašćenje patriotskim političkim strankama, i ovom ogromnom udruženom voljom je stvorio uslove da se na parlamentaran način u našoj zemlji sprovedu revolucionarne promene, zasnovane na civilnom sistemu vrednosti: većina birača je od vlade očekivala, da državu iz do srži koruptne, raspadajuće postkomunističke pretvori u civilnu demokraciju zasnovanu na novom ustavu i zakonima. Ovo dvotrećinsko ovlašćenje je bila instinktivna reakcija našeg naroda dovedenog u takoreći bezizlaznu ekonomsku situaciju i moralnu propast, čime je narod dao ovlašćenje lično Viktoru Orbanu i civilnim demokratskim snagama, koje on predvodi, da sprovede željno priželjkivane promene. Mi, osnivači pokreta, niti najmanje nismo odstupili od svoje odlučnosti od pre dve godine, nećemo dozvoliti, da nas bilo domaće ili inostrane političko-ekonomsko-finansijske snage i njihovi kultrurni sledbenici, kao i njihovi mediji usled nepoznavanja činjenica, ili zlonamernim lažima, često primenjujući dvostruka merila, nas podučavaju, i kao posledica njihovih optužbi našu ekonomiju dovedu u sve bezizlaznu situaciju. Nepokolebljivo podržavamo predvodnike naše države potisnute u nemoguću situaciju, i nećemo dozvoliti, da ih podlim, često neistinitim tvrdnjama optužuju, a preko njih i više milijona mađarskih birača, koji su ih na demokratski način postavili na vlast. Nećemo dozvoliti, da nam pripišu takve greške i grehe, protiv kojih smo se tokom istorije oduvek borili, i borimo se i danas. Smatramo nepravednim to, što se mi evropski mađarski patrioti trebamo pravdati u vezi naše demokratske biti; mi kojima je tu u sred Evrope naša državnost koja traje već 1100 godina, takoreći usadila u gene patriotizam i sva saznanja evropskog civilnog sistema vrednosti. Tako pokrećemo Pokret patriotska Evropa. Pozivamo naše sugrađane i civilne organizacije da nam se pridruže. Nas nekoliko milijona izražavamo, da nećemo dozvoliti obesčašćivanje naših vrednosti, nećemo više dozvoliti da nas ponize! Zadenimo na grudi jedan cvet, ili sliku cveta, koju su nacrtali naša deca ili unuci! Neka cvet bude simbol Pokreta patriotska Evropa! U ime petsto civilnih organizacija Karpatskog Bazena, predstavnici Saveta civilne saradnje: László Mészáros i dr. László Csizmadia osnivači pokreta U Budimpešti, 01. februara 2012. godine

2012. March 20. 14:43

MIȘCAREA EUROPA PATRIOTĂ

Noi, cetățeni patrioți europeni, pentru a vesti și a proteja valorile noastre comune pornim o nouă mișcare numită Mișcarea Europa Patriotă. Protecția drepturilor umane, solidaritatea socială, credința în libera întreprindere și în distribuirea dreaptă a rodurilor creșterii economice, dreptul la o natură curată, la un mediu protejat constituie valorile de bază pentru noi, democrați din Ungaria, ca și protecția tradițiilor noastre culturale maghiare și a limbii noastre excepțional de bogată și minunată, și interconectarea armonioasă a dezvoltării lor. Fără acestea drepturi și valori nu poatet exista democrația, statul de drept și sunt la fel de importante ca și patriotismul sau indentitatea noastră europeană bazată pe tradițiile antice și creștine. În primăvara anului 2010 neamul nostru prin cursul alegerilor libere cu o majoritatea de două treimi a adus la putere partidurile politice patriote civile, și prin această voință mare și comună a creat condițiile necesare pentru schimbările revoluționare bazate pe valori civile, schimbări care vor putea fi introduse prin cale parlamentară. Marea majoritate a alegătorilor a sperat de la noul guvern să transforme țara din semidemocrația postcomunistă și coruptă până la miezul aflându-se deja în pragul dezintegrării într-o democrație civilă întemeiată pe o constituție și legi noi. Împuternicirea de două treimi a puterilor politice democtratice civile și personal Viktor Orbán, liderul acestei puteri, a fost o reacție spontană, instinctuală a națiunii aproape  deznădăjduite, împinse într-o decădere economică și morală, ca să execute schimbările atât de dorite. Noi, fondatorii mișcării, nu renunțăm la nici o iotă din determinarea noastră de atunci. Nu putem lăsa, ca puterile politico-economico-financiare, atât din interiorul cât și din afara țării, și paraselena lor culturală, fie din cauza lipsei cunoștinței faptelor, fie formulând minciuni deliberate, să ne instruiască în mod discriminativ, făcând acuzații false, împingând economia noastră într-o situație din ce în ce mai desperată. Sprijinim în continuare liderii de stat ai țării noastre constrânse în condiții imposibile, și nu lăsăm ca ei să fie acuzați cu afirmații false, ipocrite, cu minciuni, și prin intermediul lor milioanele de alegători maghari, care i-au ajutat la putere. Nu o să lăsăm ca să ne acuze cu infracțiuni și fărădelegeri împotriva cărora am luptat pe tot parcursul istoriei noastre, și împotriva cărora ne străduim și azi. Considerăm nedrept că noi, patrioți maghiari din Europa, în genele cărora statalitate de 1100 de ani în centrul Europei i-a ars patriotismul și valorile civile europene, trebuie să prezintăm explicații în legătură cu caracterul nostru democratic. Pornim așadar Mișcarea Europa Patriotă. Cerem concetățenii noștri și toată organizațiile civile să ni se alăture. Să ne exprimăm cât mai mulți că nu lăsăm valorile noastre să fie batjocorite și să ne umilească! Haideți să punem câte o floare pe pieptul nostru sau un desen de flori făcută de copii, nepoții noștri! Să fie floarea simbolul Mișcării Europa Patriotă! În numele celor cinci sute de organizații civile din Bazinul Carpatic reprezentanții Conferinței Cooperării Civile László Mészáros și dr. László Csizmadia fondatorii mișcării Budapesta, 01. februarie 2012.

2012. March 20. 14:38

POKRET PATRIOTSKA EUROPA

Mi, vjerni europski građani u ime Pokreta Patriotske Europe začinjemo novi pokret u interesu propagiranja i zaštite svojih interesa. Nama mađarskim demokratama su vjera u zaštitu ljudskih prava, društvenu solidarnost, slobodu poduzetništva i pravičnu raspodjelu plodova gospodarskog rasta, kao i pravo na čistu prirodu i zaštićenu okoliš jednake temeljne vrijednosti, kao i harmonično udruživanje zaštite mađarske kulturne baštine i izuzetno bogatog maternjeg jezika sa našim razvojem. Bez svega navedenoga, za nas demokratija i pravna država nisu zamislive, a isto su toliko bitne kao ljubav prema domovini, ili pak naš europski identitet temeljen na kršćanskim tradicijama, odnosno kulturi. U proljeće 2010-te naš je narod na slobodnim izborima dodijelio dvotrećinsku ovlast patriotskim političkim strankama, i ovom ogromnom udruženom je voljom stvorio uvjete da se na  parlamentaran način u našoj zemlji provedu revolucionarne promjene, temeljene na civilnom sustavu vrijednosti: većina birača je od vlade očekivala, da državu iz do srži koruptne, raspadajuće postkomunističke pretvori u civilnu demokratiju temeljenu na novom ustavu i zakonima. Ova je dvotrećinska ovlast bila instinktivna reakcija našeg naroda dovedenog u takoreći bezizlaznu gospodarsku situaciju i moralnu propast, čime je narod dao ovlast osobno Viktoru Orbanu i civilnim demokratskim snagama, koje on predvodi, da provede željno priželjkivane promjene. Mi, utemeljitelji pokreta, niti najmanje nismo odstupili od svoje odlučnosti od prije dvije godine, nećemo dozvoliti, da nas bilo domaće ili inozemne političko-gospodarsko-financijske snage i njihovi kultrurni sljedbenici, kao i njihovi mediji usljed nepoznavanja činjenica, ili zlonamjernim lažima, često primjenjujući dvostruka mjerila, nas podučavaju, i kao posljedica njihovih optužbi naše gospodarstvo dovedu u sve beznadežniju situaciju. Nepokolebljivo podržavamo čelnike naše države potisnute u nemoguću situaciju, i nećemo dozvoliti, da ih podlim, često neistinitim tvrdnjama optužuju, a preko njih i više milijuna mađarskih birača, koji su ih na demokratski način postavili na vlast. Nećemo dozvoliti, a nam pripišu takve greške i grijehe, protiv kojih smo se tijekom povijesti oduvek borili, i borimo se i danas. Smatramo nepravednim to, što se mi europski mađarski patrioti trebamo pravdati u vezi naše demokratske biti; mi kojima je tu u sred Europe naša državnost koja traje već 1100 godina, takoreći usadila u gene patriotizam i sve spoznaje europskog civilnog sustava vrijednosti. Tako pokrećemo Pokret patriotska Europa. Pozivamo naše sugrađane i civilne organizacije da nam se pridruže. Nas nekoliko milijuna izražavamo, da nećemo dozvoliti obesčašćenje naših vrijednosti, nećemo više dozvoliti da nas se ponizi! Zadenimo na prsa jedan cvijet, ili sliku cvijeta, koju su nacrtali naša djeca ili unuci! Neka cvijet bude simbol Pokreta patriotska Europa! U ime petsto civilnih organizacija Karpatskog Basena, zastupnici Savjeta civilne suradnje: László Mészáros i dr. László Csizmadia utemeljitelji pokreta U Budimpešti, 01. veljače 2012. godine

2012. March 20. 14:35

HNUTIE PATRIOTOV v EURÓPE

My patrioti, občania Európy, štartujeme nové hnutie pod názvom „Hnutie patriotov v Európe“ na hlásanie a ochranu našich spoločných hodnôt. Pre nás, maďarských demokratov je ochrana ľudských práv, sloboda podnikania a viera v spravodlivé rozdelenie plodov hospodárskeho rastu, ako aj právo k čistej prírode, chránenému životnému prostrediu práve takou základnou hodnotou akou je ochrana maďarských kultúrnych tradícií, výnimočne bohatého, krásneho materinského jazyka a spojenie ich harmonického vývoja. Bez týchto hodnôt si demokraciu a právny štát nevieme predstaviť, sú práve tak dôležité, ako láska k vlasti alebo naša európska identita založená na antických, respektíve kresťanských tradíciách, kultúrach. V slobodných voľbách na jar v roku 2010 náš národ dvojtretinovou väčšinou splnomocnil občianske vlastenecké strany a touto veľkou spoločnou vôľou vytvoril podmienky k tomu, aby v našej vlasti mohli nastať prevratné zmeny parlamentnou cestou, založené na báze občianskych hodnôt : väčšina voličov od novej vlády očakávala, aby krajinu od špiku skorumpovanú, rozpadajúcu sa polo- demokraticky postkomunistickú naozaj premenila na občiansku demokraciu založenú na novej ústave a zákonoch. Táto dvojtretinová plná moc bola inštinktívnou reakciou takmer hospodársky beznádejného a morálne skrachovaného národa, ktorý osobne poveril Viktora Orbána a ním vedené politické, občiansko- demokratické sily na uskutočnenie vytúžených zmien národa. My, zakladatelia hnutia, od svojho odhodlania z pred dvoch rokov neustúpime ani o krok, nedopustíme, aby nás domáce alebo zahraničné politické, hospodárske, finančné sily a ich médiá v dôsledku nedostatočných znalostí skutočností, alebo úmyselným deklarovaním klamstiev, veľmi často používaním dvojitej miery poúčali, a ako dôsledok ich obvinení posúvali naše hospodárstvo do čoraz beznádejnejšieho stavu. Odhodlane podporujeme lídrov nášho štátu soteného do nemožnej situácie a nedopustíme, aby ich obviňovali pokryteckými a často lživými tvrdeniami a prostredníctvom nich aj viac miliónov maďarských voličov, ktorí ich demokratickou cestou dostali k moci. Nedopustíme, aby nás obviňovali takými hriechmi, zločinmi, proti ktorým sme počas našej histórie neustále bojovali a proti ktorým bojujeme aj dnes. Považujeme za nedôstojné, že my, európsky maďarský patrioti musíme vysvetľovať svoju demokratickú podstatu; my v strede Európy, ktorým naša 1100 ročná štátnosť vryla do génov vlastenectvo a poznatky európskych občianskych hodnôt. Spúšťame teda Hnutie patriotov v Európe. Vyzývame našich spoluobčanov, mimovládne organizácie, aby sa k nám pridali. Vyjadrime spolu, mnoho miliónov nás, že nedáme svoje hodnoty zneuctiť, nedáme sa už viac ponížiť! Pripnime si na hruď kvetinu, či našimi deťmi, vnukmi vyhotovenú kresbu kvetiny. Nech kvet je symbolom Hnutia patriotov v Európe! Predstavitelia Rady mimovládnej spolupráce v mene päťsto mimovládnych organizácií Karpatskej kotliny László Mészáros a Dr. László Csizmadia zakladatelia hnutia Budapešť, 01. február 2012

2012. March 20. 11:27

PATRIOTYCZNY RUCH EUROPY

My, patrioci, obywatele europejscy tworzymy nowy ruch o nazwie Patriotyczny Ruch Europy w celu głoszenia i obrony naszych wspólnych wartości. Dla nas, węgierskich demokratów ochrona praw człowieka, solidarność społeczna, wolność przedsiębiorczości, wiara w sprawiedliwy podział owoców wzrostu gospodarki i prawo do nieskażonej natury i ochrony środowiska są takimi samymi podstawowymi wartościami, jak ochrona węgierskich tradycji kulturalnych i naszego wyjątkowo bogatego języka ojczystego i połączenia ich celem harmonijnego rozwoju. Bez tych wartości nie można sobie wyobrazić demokracji i praworządnego państwa, ponieważ te wartości są dla nas tak samo ważne jak patriotyzm lub właśnie nasza tożsamość europejska oparta na tradycjach i kulturze chrześcijańskiej i antycznej. Na wiosnę 2010r. w ramach wolnych wyborów dwie trzecie naszego narodu upoważniło obywatelski partie polityczne patriotów i dzięki tej wspólnej woli stworzyły warunki, aby w sposób parlamentarny nastąpiły w naszej ojczyźnie rewolucyjne zmiany opierające się na obywatelskim porządku wartości: zdecydowana większość wyborców spodziewała się, że nowy rząd przekształci dogłębnie skorumpowany rozpadającą się postkomunistyczną pół-demokrację w demokrację obywatelską opartą na rzeczywiście nowej konstytucji i ustawach. Instynktowną reakcją naszego narodu pociągniętego do prawie beznadziejnego zepsucia gospodarczego i moralnego było udzielenie nowemu rządowi pełnomocnictwa przez dwie trzecie wyborców, dzięki czemu naród upoważnił osobiście Wiktora Orbána i kierowane przez niego obywatelskie, demokratyczne siły polityczne do przeprowadzenia gorąco oczekiwanych zmian. My założyciele ruchu jesteśmy tak samo stanowczy jak przed dwoma laty, nie pozwolimy na to, aby zarówno krajowe, jak i zagraniczne siły polityczno-ekonomiczno-finansowe i ich sojusznicy w kulturze oraz aby w wyniku braku znajomości faktów przez media lub z powodu świadomych kłamstw, często stosowując podwójną miarką pouczano nas i aby w wyniku zarzutów nasza gospodarka pchana była do coraz beznadziejszego stanu. Niezłomnie popieramy przywódców państwowych naszego wpędzonego w niemożliwą sytuację kraju i nie pozwolimy, aby byli oni wielokrotnie oskarżani - a przez to również miliony węgierskich obywateli, którzy drogą demokratyczą ich wybrali – oszczerczymi, kłamliwymi stwierdzeniami. Nie pozwolimy, aby były nam zarzucane takie przewinienia, grzechy, przeciwko którym zawsze walczyliśmy przez całą naszą historie i dzisiaj również walczymy. Uważamy za krzywdzące, że jeszcze my, europejscy patrioci węgierscy mamy się tłumaczyć w związku z naszymi demokrytycznymi uczuciami; nam, którym tutaj w środku Europy, 1100 letnia państwowość prawie wyryła w genach patriotyzm i wszystkie kryteria europejskiego porządku wartości obywatelskich. Tak więc zakładamy Patriotyczny Ruch Europy.Wzywamy naszych współobywateli i organizacje cywilne, aby przyłączyły się do nas. Niech miliony wyrażą swoją opinię, że nie pozwolimy zbezcześcić naszych wartości, nie damy się upokarzać! Ozdóbmy swoją pierś kwiatem albo rysunkiem kwiatu rysowanym przez nasze dzieci, wnuki! Niech kwiat będzie symbolem Patriotycznego Ruchu Europy. W imieniu pięciuset organizacji cywilnych Basenu Karpackiego przedstawiciel Rady Współpracy Obywatelskiej Mészáros László i dr. Csizmadia László założyciele ruchu Budapeszt, 01 lutego 2012r.

2012. March 20. 11:24

PATRIOTISCHE EUROPA BEWEGUNG

Wir, patriotische europäische Bürger begründen unter dem Namen Patriotische Europa-Bewegung eine neue Bewegung, um unsere gemeinsamen Werte zu verkünden und zu schützen. Für uns, ungarische Demokraten sind der Schutz der Menschenrechte, die gesellschaftliche Solidarität, die unternehmerische Freiheit, der Glaube an die gerechte Neuverteilung der Früchte des wirtschaftlichen Wachstums und das Recht auf eine saubere Natur und eine geschützte Umwelt ebensolche Grundwerte, wie der Schutz unserer ungarischen kulturellen Tradition und unserer außerordentlich reichen, wunderschönen Muttersprache. Es ist unser Ziel, all diese Werte harmonisch miteinander zu verbinden und ihre freie Entfaltung zu gewährleisten. Ohne sie wären für uns Demokratie und Rechtsstaatlichkeit undenkbar, sie sind ebenso wichtig, wie unser Patriotismus oder unsere europäische Identität basierend auf unseren antiken und christlichen Traditionen und unserer Kultur. Im Frühjahr 2010 hat unsere Nation bei freien Wahlen den bürgerlich-patriotischen Parteien ein Zweidrittel-Mandat erteilt, und mit diesem großen gemeinsamen Willen die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass auf parlamentarischem Wege ein revolutionärer Wandel, basierend auf der bürgerlichen Wertordnung zustande kommen kann: Die entscheidende Mehrheit der Wähler erwartete, dass die neue Regierung das Land aus einer bis ins Mark korrupten, im Zerfall begriffenen postkommunistischen Halbdemokratie in eine bürgerliche Demokratie führt, die auf einer wirklich neuen Verfassung und neuen Gesetzen beruht. Dieses Zweidrittel-Mandat war die instinktive Reaktion unserer, sich in einer hoffnungslosen wirtschaftlichen und moralischen Krise befindenden Nation, mit dem sie persönlich Viktor Orbán und die von ihm geführten bürgerlichen, demokratischen politischen Organisationen beauftragt hat, den gewünschten Wandel durchzuführen. Wir, die die Bewegung gründen, haben die gleiche Entschlossenheit heute, wie vor zwei Jahren. Wir lassen nicht zu, dass heimische oder ausländische Finanzkreise unterstützt von politischen und wirtschaftlichen Kräften und ihren Hintermännern aus der kulturellen Szene und in den Medien aus mangelhafter Kenntnis der Sachverhalte oder absichtlich Lügen verbreitend und mit Doppelmoral agierend uns vielfach belehren und unsere Wirtschaft als Folge ihrer Beschuldigungen in eine immer aussichtslosere Situation bringen. Ungebrochen unterstützen wir die Staatsführung unseres in eine sehr schwere Lage gestürzten Landes und lassen nicht zu, dass sie – und mit ihnen die mehreren Millionen Wähler, die sie auf demokratische Weise an die Macht gebracht haben – mit scheinheiligen, oft erlogenen Behauptungen beschuldigt werden. Wir lassen nicht zu, dass sie uns Vergehen und Straftaten beschuldigen, gegen die bei uns immer schon gekämpft wurde, in der Vergangenheit wie auch heute. Wir halten es für unwürdig, dass wir, europäische/ungarische Patrioten unser demokratisches Grundverhalten immer wieder beteuern müssen, wir, die in der Mitte Europas dank unserer 1100 jährigen Staatlichkeit alle Züge des Patriotismus und der europäischen bürgerlichen Werte gleichsam als Erbe in unseren Genen haben. Hiermit heben wir also die Patriotische Europabewegung aus der Taufe. Wir fordern unsere Mitbürger und die zivilen Organisationen auf, sich uns anzuschließen. Bringen wir, viele Millionen Bürger gemeinsam zum Ausdruck, dass wir unsere Werte nicht entweihen, und wir uns nicht mehr erniedrigen lassen! Stecken wir eine Blume oder eine von unseren Kindern oder Enkeln gezeichnete Blumenzeichnung an die Brust, und so soll diese Blume das Symbol der Patriotischen Europabewegung sein! Ungarischer Verein für Zivile Zusammenarbeit László Mészáros geschäftsführender Vorsitzender Budapest, 01. Februar 2012.

2012. March 20. 11:21

PATRIOTIC EUROPE MOVEMENT

We, patriotic citizens of Europe, hence initiate a new movement called the Patriotic Europe Movement, in order to express and protect our common values. We, Hungarian democrats consider protecting human rights, social solidarity, free enterprise and faith in the fair distribution of the fruits of economic growth, besides the right to a pure nature and a protected environment, as our core values, similarly to the protection and the harmonious combination of our Hungarian cultural heritage and exceptionally rich and beautiful mother tongue. Without these, democracy and the rule of law are unimaginable to us, and these values are just as important to us as our patriotism, or even our European identity, based on our ancient and Christian traditions and culture. In the free elections held in the spring of 2010, our nation gave a two-thirds majority vote of authority to civilian, patriotic, political parties, thus establishing the conditions for revolutionary changes based on civil values via parliamentary means in our homeland. The vast majority of voters expected the new government to turn the country from a postcommunist,totally corrupt and disintegrating semi-democracy to a civilian  democracy based on genuinely new laws and constitution. The two-third mandate was our nation’s instinctive reaction to having been pushed to the brink of almost hopeless economic moral decay, thus authorizing Viktor Orbán in person and the civil, democratic political forces led by him, to implement the much-desired changes. We, the founders of this movement, shall not concede even an iota of our commitment of as of 2 years ago, nor shall we let domestic or foreign political, economic and financial forces and their media or cultural circles of interest– out of deficient knowledge of facts or by voicing deliberate lies – “enlighten” us by emphasizing their moral superiority – while often using double standards – and thus shove our economy into an abyss of hopelessness with their accusations. We firmly support the leaders of our country that has been pushed into an impossible situation and shall not let them – and through them millions of Hungarian voters who elected them in a democratic way – be accused by using hypocritical and – in many cases – false allegations. We will not let them associate us with violations and crimes that we have always been fighting against throughout our history and which we are still combating today. We think it is unfair that we, Hungarian patriots of Europe, have to provide explanation about our democratic engagement. We, in the middle of Europe, that have had our 1100 year – statehood practically engrave every trait of patriotism and European civil values into our genes. We, thus, launch the Patriotic Europe Movement. We invite our fellow citizens and NGOs to join us. Let us, in our millions, express that we will not allow our values to be profaned; and that we will not be humiliated anymore! Let’s wear a flower or a drawing of a flower made by our children or grandchildren! Let the flower be the symbol of the Patriotic Europe Movement! Budapest, February 1, 2012. Hungarian Association of Civil Co-operation László Mészáros Executive Chairman

2012. March 20. 11:16

CET Sajtóközlemény a Patrióta Európa Mozgalom bejelentéséről

A Civil Együttműködési Tanácskozás, azaz a Kárpát-medencei civil háló ma Európa talán legnagyobb civil szerveződése. Több mint 400 ernyőszervezetet egyesít és több százezer támogató csatlakozott hozzá. Nyolc közép-európai ország, valamint az egész világ diaszpórában élő magyarjainak véleményét közvetíti. Magyarország és a Kárpát-medence magyarjainak legfőbb üzenete most az, hogy tántoríthatatlanul hiszünk a nemzetek közös Európájának eszméjében, és az Európai Unióban látjuk jövőnk zálogát. 2012. január 21-én a magyar civil társadalom békemenete négyszázezres tömeggel demonstrálta nem szűnő bizalmát a nemzeti érdekeket szolgáló kormány iránt. A csendes felvonulás célja a gondolatébresztés volt. Nem szabad hagynunk, hogy az Unió vezető szerveit félrevezessék a 2010-ben megbukott pártok hataloméhes képviselői és támogatóik, akik nemzetközi szinten, igaztalanul vádaskodnak a saját hazájuk ellen. Mai kezdeményezésünk az összefogás és Európa iránti elkötelezettségünket bizonyítja. A Kárpát-medencében, szülőföldjükön élő honfitársaink az elmúlt közel száz évben fájó szívvel viselték elszakítottságukat saját nemzetüktől. Az Unió nagy ajándéka, hogy a határok szabadon átjárhatók, így mindennapossá vált az aktív nemzettársaink közötti személyes érintkezés. Közös hazánk, Európa is a civil polgárok eddig soha nem látott együttműködését igényli. Európai szinten is itt az összefogás ideje! A világ, és benne Európa jelenlegi társadalmi és gazdasági tartópillérei recsegnek-ropognak. Az Európai Unió megújításra szorul. Szerkezeti változások egész sorát kell megvalósítani a megmaradás érdekében. A legsúlyosabb gond az, hogy a spekulációs tőke az elmúlt néhány évben fokozatosan uralma alá vonta a demokratikus módon megválasztott hatalmi rendszereket és kormányokat. Ezzel szemben megújult erővel vissza kell állítani a hatalmat legitimáló nép – a választópolgárok – tekintélyét, és biztosítani kell a képviseleti demokrácia érvényesülését. Működésbe kell hozni a civil kontrollt, és a nemzetükért, valamint a közjóért szolgálatot vállaló kormányoknak a társadalommal közösen kell szilárd uralmi struktúrát kialakítaniuk. Biztosak vagyunk abban, hogy Európa polgárai hasonlóan gondolkodnak, és támogatják a munka alapú társadalmat. A magyarság tisztában van kis létszámával és Európán belüli súlyával. De ez nem zárja ki, hogy Európa jobb jövőjéért példát mutassunk a kormány és az emberek összefogásában, és mint a kovász a kenyérben, ezzel járuljunk hozzá Európa megújulásához. Támaszkodjunk az öreg kontinens kincseire, vegyük elő és poroljuk le a hagyományos értékeket. Kerüljön ismét méltó helyére a család, a nemzet, a hűség, a hit és a szeretet összetartó ereje. Így lehet munkánk gyümölcse a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság és a szabadság. A Patrióta Európa Mozgalmat e célok elérése érdekében indítottuk útjára. Felkérjük Magyarország és Európa nemzethű polgárait a csatlakozásra. Kérjük, a közös célért végzett cselekvő munka mellett szimpátiájukat fejezzék ki azzal is, hogy a mozgalom jelképét, a sokszínű, de mégis egységes virágcsokrot kitűzik a ruhájukra. Szabadítsuk meg Európát, közös hazánkat a nemzeti közösségeket igaztalanul érő nacionalizmus vádja alól. CET Elnökség

2012. March 20. 00:00
<< Első < Előző Következő> Utolsó>>

1. oldal/2